[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 44-54 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر آموزش معنویت با رویکرد مذهبی بر شادکامی زنان یائسه: یک مطالعه مداخله ای
مریم مدرس ، سیما آقای
گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتی پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (44 مشاهده)
زمینه و هدف:  سلامت روانشناختی درزنان یائسه مهم است. به این دلیل برای ارتقای حس شادمانی زیستی درآنان،  آموزش معنویت مبتنی بر  مذهب به عنوان یک روش برای ایجاد شادکامی مورد سوال قرار گرفته است. بنابراین مطالعه ای با هدف تعیین تأثیر آموزش معنویت  با رویکرد مذهبی بر شادکامی زنان یائسه انجام گرفت.
 روش بررسی: این مطالعه مداخله ای تصادفی درسال 98، بر روی 70 زن پس ازشروع یائسگی (35 نفر کنترل و 35 نفر مداخله) انجام شد.  برنامه معنویت درمانی در 6 جلسه 90 دقیقه ای و به صورت هفته ای یک بار به شیوه سخنرانی تعاملی، بحث گروهی، ایده پردازی، خاطره گویی و ارایه بازخورد، برگزارشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه شادکامی آکسفوردبود. پرسشنامه قبل، بلافاصله بعد از انجام مداخله و نیز یک ماه بعد از مداخله توسط هر دو گروه به صورت خودگزارش دهی و با حضور پژوهشگر برای پاسخدهی به سوالات احتمالی واحد های پژوهش تکمیل گردید.
 یافته ها: میانگین نمره شادکامی زنان یائسه در دو گروه، بلافاصله (P<0.001)و یک ماه بعد از مداخله (P=0.04)نیز از گروه کنترل بیشتر وتفاوت معناداری وجودداشت. میزان اثر مداخله برشادکامی 0.123 بود.
 نتیجه گیری: معنویت درمانی مبتنی بر اخلاق مذهبی به عنوان روشی ساده وکاربردی برای ارتقای شادکامی زنان سالمند پیشنهاد می شود. با این حال، با توجه به کمبود شواهد، انجام مطالعات بیشتر توصیه می شود.
واژه‌های کلیدی: معنویت درمانی، سلامت روان، شادکامی، یائسگی
متن کامل [PDF 468 kb]   (22 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (29 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/8/4 | پذیرش: 1400/1/31 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Get persistent links for your reference list or bibliography. Copy and paste the list, we’ll match with our metadata and return the links. Members may also deposit reference lists here too. Get persistent links for your reference list or bibliography.
2. Copy and paste the list, we'll match with our metadata and return the links.
3. Members may also deposit reference lists here too.
4. Belle D. Poverty and women's mental health. Am Psychol. 1990; 45(3):385-9. [DOI:10.1037/0003-066X.45.3.385] [DOI:10.1037/0003-066X.45.3.385]
6. Cieslik M. Positive psychology and happiness. In:
7. Cieslik M. The Happiness Riddle and the Quest for a Good Life. London: Palgrave Macmillan; 2017. pp. 43-53. [DOI:10.1057/978-1-137-31882-4_4] [DOI:10.1057/978-1-137-31882-4_4]
9. Kristjánsson K. Positive psychology, happiness, and virtue: The troublesome conceptual issues. Rev Gen Psychol. 2010; 14(4):296-310. [DOI:10.1037/a0020781] [DOI:10.1037/a0020781]
11. Bolier L, Haverman M, Westerhof GJ, Riper H, Smit F, Bohlmeijer E. Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health. 2013; 13:119. [DOI:10.1186/1471-2458-13-119] [DOI:10.1186/1471-2458-13-119]
13. Kyani P, Naeini SMK, Safavi M. [The effect of positive thinking training on happiness and resilience of nurses in intensive care units: A randomized clinical trial (Persian)]. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch. 2020; 30(2):193-203. [DOI:10.29252/iau.30.2.193] [DOI:10.29252/iau.30.2.193]
15. Montazeri A, Omidvari S, Azin A, Aeenparast A, Jahangiri K, Sadighi J, et al. [Happiness among Iranians: findings from the Iranian Health Perception Survey (IHPS) (Persian)]. Payesh. 2012; 11(4):467-75. http://payeshjournal.ir/article-1-441-en.html
16. Poursardar F, Sangari AA, Abbaspour Z, Alboukurdi S. [The effect of happiness on mental health and life satisfaction: A psychological model of well-being (Persian)]. J Kermanshah Univ Med Sci. 2012; 16(2):e78828. https://sites.kowsarpub.
17. com/jkums/articles/78828.html
18. Sabatini F. The relationship between happiness and health: Evidence from Italy. Soc Sci Med. 2014; 114:178-87. [DOI:10.1016/j.socscimed.2014.05.024] [DOI:10.1016/j.socscimed.2014.05.024]
20. Lambert L, Passmore HA, Joshanloo M. A positive psychology intervention program in a culturally-diverse university: Boosting happiness and reducing fear. J Happiness Stud. 2019; 20(4):1141-62. [DOI:10.1007/s10902-018-9993-z] [DOI:10.1007/s10902-018-9993-z]
22. Diener E. Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. Am Psychol. American Psychological Association. 2000; 55(1):34-43. [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.34] [DOI:10.1037/0003-066X.55.1.34]
24. Sillick WJ, Cathcart S. The relationship between religious orientation and happiness: The mediating role of purpose in life. Ment Health Relig Cult. 2014; 17(5):494-507. [DOI:10.1080/13674676.2013.852165] [DOI:10.1080/13674676.2013.852165]
26. Barger MK. Midwifery practice: Where have we been and where are we going? J Midwifery Womens Health. 2005; 50(2):87-90. [DOI:10.1016/j.jmwh.2004.12.013] [DOI:10.1016/j.jmwh.2004.12.013]
28. Jafari F. [The effectiveness of quality of life therapy in self-compassion and future time perspective in menopausal women (Persian)]. Posit Psychol Res. 2017; 3(2):37-50. [DOI:10.22108/PPLS.2018.103655.1104]
29. Ciarrocchi JW, Dy-Liacco GS, Deneke E. Gods or rituals? Relational faith, spiritual discontent, and religious practices as predictors of hope and optimism. J Posit Psychol. 2008; 3(2):120-36. [DOI:10.1080/17439760701760666] [DOI:10.1080/17439760701760666]
31. Williams DR, Sternthal MJ. Spirituality, religion and health: Evidence and research directions. Med J Aust. 2007; 186(S10):S47-50. [DOI:10.5694/j.1326-5377.2007.tb01040.x] [DOI:10.5694/j.1326-5377.2007.tb01040.x]
33. Eckersley RM. Culture, spirituality, religion and health: Looking at the big picture. Med J Aust. 2007; 186(10):S54-6. [DOI:10.5694/j.1326-5377.2007.tb01042.x] [DOI:10.5694/j.1326-5377.2007.tb01042.x]
35. Marques SC, Lopez SJ, Mitchell J. The role of hope, spirituality and religious practice in adolescents' life satisfaction: Longitudinal findings. J Happiness Stud. 2013; 14(1):251-61. [DOI:10.1007/s10902-012-9329-3] [DOI:10.1007/s10902-012-9329-3]
37. 18. King DE, Cummings D, Whetstone L. Attendance at religious services and subsequent mental health in midlife women. Int J Psychiatry Med. 2005; 35(3):287-97. [DOI:10.2190/DEB0-B55Y-7EW6-8D7B] [DOI:10.2190/DEB0-B55Y-7EW6-8D7B]
39. Sherwin BB. Estrogen effects on cognition in menopausal women. Neurology. 1997; 48(5 Suppl 7):21S-6. [DOI:10.1212/WNL.48.5_Suppl_7.21S] [DOI:10.1212/WNL.48.5_Suppl_7.21S]
41. Streib H, Hood RW, Keller B, Csöff RM, Silver CF. Deconversion: Qualitative and quantitative results from cross-cultural research in Germany and the United States of America. Research in contemporary religion. Vol. 5. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2009. [DOI: 10.13109/9783666604393] [DOI:10.13109/9783666604393]
43. Zinnbauer BJ, Pargament KI. Religiousness and spirituality. In: Paloutzian RF, Park CL, editors. Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality. New York, NY: The Guilford Press; 2005. pp. 21-42. https://psycnet.apa.org/
44. record/2006-00771-002
45. Demmrich S, Huber S. Multidimensionality of spirituality: A qualitative study among secular individuals. Religions. 2019; 10(11):613. [DOI:10.3390/rel10110613] [DOI:10.3390/rel10110613]
47. Aloustani S, Mamashli L. [The effect of spiritual group therapy on death anxiety in the elderly (Persian)]. Hayat. 2020; 26(1):46-57. http://hayat.tums.ac.ir/article-1-3405-en.html
48. Salesi M, Jowkar B. [Effects of exercise and physical activity on happiness of postmenopausal female (Persian)]. Salmand Iran J Ageing. 2011; 6(2):7-14. http://salmandj.
49. uswr.ac.ir/article-1-415-fa.html
50. Argyle M, Martin M, Crossland J. Happiness as
51. a function of personality and social encounters. In:
52. Forgas JP, Innes JM, editors. Recent Advances in Social Psychology: An International Perspective. Amsterdam: Elsevier Science; 1989. pp. 189-203. https://books.
53. google.com/books?id=Y1DmAAAAIAAJ&dq
54. Afrooz GA, Dalir M, Sadeghi M. [The effectiveness of positive psychotherapy on body image, life expectancy and happiness in women with mastectomy experience (Persian)]. Q J Health Psychol. 2018; 6(24):180-95. http://hpj.journals.
55. pnu.ac.ir/article_4542.html
56. Alipour A, Noorbala AA. [A Preliminary Study of the Reliability and Validity of the Oxford Happiness Questionnaire in Isfahan Universities (Persian)]. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology. 1999; 2(1,2):55-64.
57. Abedi MR, Mirshah Jafari SE, Liyaghatdar MJ. [Standardization of the Oxford Happiness Inventory in students of Isfahan University (Persian)]. Iran J Psychiatry Clin Psychol. 2006; 12(2):95-100. http://ijpcp.iums.
58. ac.ir/article-1-1-en.html
59. Lotfi Kashani F, Vaziri Sh, Arjmand S, Mousavi SM, Hashemiyeh M. [Effectiveness of spiritual intervention on reducing distress in mothers of children with cancer (Persian)]. Med Ethics. 2014; 6(20):173-86. [DOI: 10.22037/mej.v6i20.3640]
60. Sadri Damirchi E, Mohammadi N, Ramezani Sh, Amanzad Z. [The effectiveness of spirituality group therapy on happiness and hardiness in elderly women (Persian)]. Res Relig Health. 2018; 4(2):42-53. [DOI:10.22037/jrrh.v4i2.15862]
61. Kamari S, Fooladchang M. [Effectiveness of spirituality therapy training based on positivity on life expectancy and life satisfaction in adolescents (Persian)]. Res Clin Psychol Counse. 2017; 6(1):5-23. [DOI:10.22067/IJAP.V6I1.41092]
62. Khalili Senobari S, Faliahi-Khoshknab M, Rahgoy A, Hosseini MA, Rezasoltani P. [Effect of spiritual-religion care on depression in women with multiple sclerosis (Persian)]. Iran J Psychiatr Nurs. 2019; 7(3):8-14. http://ijpn.ir/article-1-1299-fa.html
63. Pandya SP. Spirituality, happiness, and psychological well-being in 13-to 15-year olds: A cross-country longitudinal RCT study. J Pastoral Care Counsel. 2017; 71(1):12-26. [DOI:10.1177/1542305016687581] [DOI:10.1177/1542305016687581]
65. Tse MMY, Lo APK, Cheng TLY, Chan EKK, Chan AHY, Chung HSW. Humor therapy: Relieving chronic pain and enhancing happiness for older adults. J Aging Res. 2010; 2010:343574. [DOI:10.4061/2010/343574] [DOI:10.4061/2010/343574]
67. Snider AM, McPhedran S. Religiosity, spirituality, mental health, and mental health treatment outcomes in Australia: A systematic literature review. Ment Health Relig Cult. 2014; 17(6):568-81. [DOI:10.1080/13674676.2013.871240] [DOI:10.1080/13674676.2013.871240]
69. Ghahari Sh, Falah R, Bolhari J, Moosavi SM, Razaghi Z, Akbari ME. [Effectiveness of cognitive-behavioral and spiritual-religious interventions on reducing anxiety and depression of women with breast cancer (Persian)]. Knowl Res Appl Psychol. 2013; 13(50):33-40. http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533843.html
70. Jasielska D, Rogoza R, Russa MB, Park J, Zajenkowska A. Happiness and hostile attributions in a cross-cultural context: The importance of interdependence. J Happiness Stud. 2021; 22(1):163-79. [DOI:10.1007/s10902-020-00224-w] [DOI:10.1007/s10902-020-00224-w]
72. Nouri M, Kamali M, Mobaraki H. Relationship between spiritual wellbeing and productivity among the rehabilitation staff of Tehran welfare organization. Health Spiritual Med Ethics. 2020; 7(3):9-16. [DOI:10.52547/jhsme.7.3.9] [DOI:10.52547/jhsme.7.3.9]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Modarres M, Aghaei S. Effect of Religion-Based Spirituality Education on Happiness of Postmenopausal Women: An Interventional Study. Health Spiritual Med Ethics. 2021; 8 (1) :44-54
URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-410-fa.html

مدرس مریم، آقای سیما. تاثیر آموزش معنویت با رویکرد مذهبی بر شادکامی زنان یائسه: یک مطالعه مداخله ای. Health, Spirituality and Medical Ethics. 1400; 8 (1) :44-54

URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-410-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Health, Spirituality and Medical Ethics Health, Spirituality and Medical Ethics
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331