[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 35-43 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش معنویت‌گرایی و پنج عامل شخصیت در پیش‌بینی استرس ادراک‌شده در مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی
سهراب عبدی زرین ، مریم اسدی ، زهرا جعفری ، زهزا تولایی تژاد
استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران
چکیده:   (184 مشاهده)
سابقه و هدف: داشتن فرزند عقب‌مانده ذهنی علاوه بر مشکلات مالی و اجتماعی، با پیامدهای روان‌شناختی همراه است که والدین این فرزندان تجربه می‌کنند؛ به‌خصوص مادران این کودکان در معرض آسیب‌های متعدد و استرس‌های شدید محیطی هستند. برخی عوامل تشدیدکننده یا تسهیل‌کننده این استرس‌ها هستند. هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی استرس ادراک‌شده مادران دارای فرزند عقب‌مانده ذهنی بر اساس معنویت‌گرایی و پنج عامل شخصیت بود.
روش کار: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که جامعه آماری آن شامل مادران دارای فرزند عقب‌مانده ذهنی در شهر قم در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی 150 نفر انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های استرس ادراک‌شده کوهن، معنویت‌گرایی پارسیان و دونینگ و پرسش‌نامه شخصیت نئو استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد از بین مؤلفه‌های معنویت‌گرایی، مؤلفه خودآگاهی همبستگی مثبت و معناداری با استرس ادراک‌شده داشت (18/0=R؛ 03/0P). همبستگی بین استرس ادراک‌شده با پنج عامل شخصیت مثبت و معنادار بود که با روان‌رنجوری (29/0=R؛ 001/0P)، برون‌گرایی (18/0=R؛ 03/0P)، بازبودن به تجربه (19/0=R؛ 02/0P)، موافق بودن (17/0=R؛ 03/0P) و وظیفه‌شناس بودن (19/0=R؛ 02/0P) مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد خودآگاهی (058/0R2=) از ابعاد معنویت‌گرایی و عامل شخصیتی روان‌رنجوری (097/0R2=) پیش‌بینی‌کننده استرس ادراک‌شده مادران کودکان عقب‌مانده بودند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش معنویت‌گرایی به‌ویژه بعد خودآگاهی و پنج عامل شخصیت به‌ویژه بعد روان‌رنجوری توانایی پیش‌بینی استرس ادراک‌شده مادران دارای فرزند عقب‌مانده ذهنی را داشتند. لذا شناسایی عوامل شخصیتی ایجاد استرس در مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی و ارائه حمایت‌های اجتماعی-روانی به‌ویژه برنامه‌های معنویت‌محور سلامت روان مادران دارای کودک عقب‌مانده ذهنی را تسهیل می‌کند.
 
واژه‌های کلیدی: استرس ادراک‌شده، پنج عامل شخصیت، مادران کودک عقب‌مانده ذهنی، معنویت‌گرایی.
متن کامل [PDF 491 kb]   (127 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (9 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/3/12 | پذیرش: 1399/8/11 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Woodworth JA. Promotion of nursing student civility in nursing education: a concept analysis. Nurs Forum 2016;51(3):196-203. DOI: 10.1111/nuf.12138 [DOI:10.1111/nuf.12138]
3. Eka NGA, Chambers D. Incivility in nursing education: a systematic literature review. Nurse Educ Pract 2019;39:45-54. DOI: 10.1016/j.nepr.2019.06.00 [DOI:10.1016/j.nepr.2019.06.004]
5. Peters AB. The concept of incivility: a case study. Teach Learn Nurs 2015;10(4):156-60. DOI: 10.1016/j.teln.2015.06.002 [DOI:10.1016/j.teln.2015.06.002]
7. Clark CM, Olender L, Cardoni C, Kenski D. Fostering civility in nursing education and practice: Nurse leader perspectives. J Nurs Adm 2011;41(7-8):324-30. DOI: 10.1097/NNA.0b013e31822509c4 [DOI:10.1097/NNA.0b013e31822509c4]
9. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev 2019;66(2):154-6. DOI: 10.1111/inr.12525 [DOI:10.1111/inr.12525]
11. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Cheraghi MA, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2011;5(1):17-28. Link
12. The 20-year national vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the solar calendar year 1404. National Vision of Iran. Available at: URL: https://rc.majlis.ir/fa/law/
13. show/132295; 2003. Link
14. Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Shafiee Z, Safdari Dehcheshmeh F. Assessment of uncivil behaviors of teachers and students in nursing and midwifery faculties of Shahrekord. Dev Strateg Med Educ 2016;3(2):25-37. Link
15. Joibari L, Mohammadi Z, Sanagoo A. A glance at students and faculty members perceptions of incivil behavior in educational settings. Strid Dev Med Educ 2011;7(2):127-33. Link
16. Ibrahim SA, Qalawa SA. Factors affecting nursing students' incivility: as perceived by students and faculty staff. Nurse Educ Today 2016;36:118-23. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.08.014 [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.014]
18. Burke LA, Karl K, Peluchette J, Evans WR. Student incivility: a domain review. J Manag Educ 2014;38(2):160-91. DOI: 10.1177/1052562913488112 [DOI:10.1177/1052562913488112]
20. Clark CM. Faculty field guide for promoting student civility in the classroom. Nurse Educ 2009;34(5):194-7. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3181b2b589 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3181b2b589]
22. Elmblad R, Kodjebacheva G, Lebeck L. Workplace incivility affecting CRNAs: a study of prevalence, severity, and consequences with proposed interventions. AANA J 2014;82(6):437-45. Link
23. Regulations of forming free-thinking seats. Supreme Council for Cultural Revolution. Available at: URL: https://sccr.ir; 2014. Link
24. Rad M, Ildarabadi EH, Moharreri F, Moonaghi HK. A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysis. Global J Health Sci 2015;7(2):203-9. DOI: 10.5539/gjhs.v7n2p203 [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p203]
26. Abedinipoor A, Samadi F, Momeniyan S. Prevalence and factors associated with cheating among students of Qom University of Medical Sciences. J Med Educ Dev 2015;8(19):73-80. Link
27. Clark CM, Barbosa-Leiker C, Gill LM, Nguyen D. Revision and psychometric testing of the incivility in nursing education (INE) survey: introducing the INE-R. J Nurs Educ 2015;54(6):306-15. DOI: 10.3928/01484834-20150515-01 [DOI:10.3928/01484834-20150515-01]
29. De Gagne JC, Kang HS, Hyun MS. Psychometric properties of the Korean version of the incivility in nursing education-revised (INE-R) survey. Nurs Health Sci 2016;18(4):425-34. DOI: 10.1111/nhs.12285 [DOI:10.1111/nhs.12285]
31. Arab N, Sheykhshabani E, Beshlideh K. Antecedents of workplace incivility: investigating some personal and organizational variables. J Psychol 2013;17(3):294-309. Link
32. Touzet S, Cornut PL, Fassier JB, Le Pogam MA, Burillon C, Duclos A. Impact of a program to prevent incivility towards and assault of healthcare staff in an ophtalmological emergency unit: study protocol for the PREVURGO On/Off trial. BMC Health Serv Res 2014;14(1):221-8. DOI: 10.1186/1472-6963-14-221 [DOI:10.1186/1472-6963-14-221]
34. Russell MJ. Teaching civility to undergraduate nursing students using a virtue ethics-based curriculum. J Nurs Educ 2014;53(6):313-9. DOI: 10.3928/01484834-20140512-03 [DOI:10.3928/01484834-20140512-03]
36. Clark CM. Pursuing a culture of civility: an intervention study in one program of nursing. J Nurse Educ 2011;36(3):98-102. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3182161238 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3182161238]
38. Sun RC, Shek DT. Classroom misbehavior in the eyes of students: a qualitative study. Sci World J 2012;2012:398482. DOI: 10.1100/2012/398482 [DOI:10.1100/2012/398482]
40. Rad M, Moonaghi HK. Strategies for managing nursing students' incivility as experienced by nursing educators: a qualitative study. J Caring Sci 2016;5(1):23-32. DOI: 10.15171/jcs.2016.003 [DOI:10.15171/jcs.2016.003]
42. Abedini Z, Parvizi S. Student's perceptions of using scenario-based education to improve civility: a mixed method study. J Adv Med Educ Prof 2019;7(4):165-74. DOI: 10.30476/jamp.2019.74933
43. Abedini Z, Parvizy S. The effects of group discussion and self-learning on nursing students' civility. Iran J Nurs Midwifery Res 2019;24(4):268-73. DOI: 10.4103/ijnmr.
44. IJNMR_212_18
45. Kerber C, Jenkins S, Woith W, Kim M. Journal clubs: a strategy to teach civility to nursing students. J Nurs Educ 2012;51(5):277-82. DOI: 10.3928/01484834-20120323-02 [DOI:10.3928/01484834-20120323-02]
47. Tsuruwaka M, Asahara K. Narrative writing as a strategy for nursing ethics education in Japan. Int J Med Educ 2018;9:198-205. DOI: 10.5116/ijme.5b39.d5d2 [DOI:10.5116/ijme.5b39.d5d2]
49. Lee HL, Huang SH, Huang CM. Evaluating the effect of three teaching strategies on student nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics 2017;24(6):732-43. DOI: 10.1177/0969733015623095 [DOI:10.1177/0969733015623095]
51. Vermeesch A, Cox PH, Baca S, Simmons D. Strategies for strengthening ethics education in a DNP program.Nurs Educ Perspect 2018;39(5):309-11. DOI: 10.1097/01.NEP.00000000 [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000383]
53. 00000383
54. Clark CM, Springer PJ. Academic nurse leaders' role in fostering a culture of civility in nursing education. J Nurs Educ 2010;49(6):319-25. DOI: 10.3928/01484834-20100224-01 [DOI:10.3928/01484834-20100224-01]
56. Knepp KA. Understanding student and faculty incivility in higher education. J Effective Teach 2012;12(1):33-46. Link
57. Williams SC, Lauerer J. Implementing a nursing civility code: implications for education. J Nurs Educ 2013;52(3):165-70. DOI: 10.3928/01484834-20130218-01 [DOI:10.3928/01484834-20130218-01]
59. Palumbo R. Incivility in nursing education: an intervention. Nurse Educ Today 2018;66:143-8. DOI: 10.1016/j.nedt. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.024]
61. 024
62. Kim JS. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: Moderating effects of coping strategies. Nurse Educ Today 2018;65:187-91. DOI: 10.1016/j.nedt.2018.03.007 [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007]
64. Jenkins SH, Woith WM, Stenger DA, Kerber CS. Using an innovative journal club strategy to teach civility to nursing students: Lessons learned. J Nurs Educ Pract 2014;4(3):161-6. Link [DOI:10.5430/jnep.v4n3p161]
66. Get persistent links for your reference list or bibliography.
67. Copy and paste the list, we'll match with our metadata and return the links.
68. Members may also deposit reference lists here too.
69. Woodworth JA. Promotion of nursing student civility in nursing education: a concept analysis. Nurs Forum 2016;51(3):196-203. DOI: 10.1111/nuf.12138 [DOI:10.1111/nuf.12138]
71. Eka NGA, Chambers D. Incivility in nursing education: a systematic literature review. Nurse Educ Pract 2019;39:45-54. DOI: 10.1016/j.nepr.2019.06.00 [DOI:10.1016/j.nepr.2019.06.004]
73. Peters AB. The concept of incivility: a case study. Teach Learn Nurs 2015;10(4):156-60. DOI: 10.1016/j.teln.2015.06.002 [DOI:10.1016/j.teln.2015.06.002]
75. Clark CM, Olender L, Cardoni C, Kenski D. Fostering civility in nursing education and practice: Nurse leader perspectives. J Nurs Adm 2011;41(7-8):324-30. DOI: 10.1097/NNA.0b013e31822509c4 [DOI:10.1097/NNA.0b013e31822509c4]
77. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev 2019;66(2):154-6. DOI: 10.1111/inr.12525 [DOI:10.1111/inr.12525]
79. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Cheraghi MA, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2011;5(1):17-28. Link
80. The 20-year national vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the solar calendar year 1404. National Vision of Iran. Available at: URL: https://rc.majlis.ir/fa/law/
81. show/132295; 2003. Link
82. Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Shafiee Z, Safdari Dehcheshmeh F. Assessment of uncivil behaviors of teachers and students in nursing and midwifery faculties of Shahrekord. Dev Strateg Med Educ 2016;3(2):25-37. Link
83. Joibari L, Mohammadi Z, Sanagoo A. A glance at students and faculty members perceptions of incivil behavior in educational settings. Strid Dev Med Educ 2011;7(2):127-33. Link
84. Ibrahim SA, Qalawa SA. Factors affecting nursing students' incivility: as perceived by students and faculty staff. Nurse Educ Today 2016;36:118-23. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.08.014 [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.014]
86. Burke LA, Karl K, Peluchette J, Evans WR. Student incivility: a domain review. J Manag Educ 2014;38(2):160-91. DOI: 10.1177/1052562913488112 [DOI:10.1177/1052562913488112]
88. Clark CM. Faculty field guide for promoting student civility in the classroom. Nurse Educ 2009;34(5):194-7. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3181b2b589 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3181b2b589]
90. Elmblad R, Kodjebacheva G, Lebeck L. Workplace incivility affecting CRNAs: a study of prevalence, severity, and consequences with proposed interventions. AANA J 2014;82(6):437-45. Link
91. Regulations of forming free-thinking seats. Supreme Council for Cultural Revolution. Available at: URL: https://sccr.ir; 2014. Link
92. Rad M, Ildarabadi EH, Moharreri F, Moonaghi HK. A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysis. Global J Health Sci 2015;7(2):203-9. DOI: 10.5539/gjhs.v7n2p203 [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p203]
94. Abedinipoor A, Samadi F, Momeniyan S. Prevalence and factors associated with cheating among students of Qom University of Medical Sciences. J Med Educ Dev 2015;8(19):73-80. Link
95. Clark CM, Barbosa-Leiker C, Gill LM, Nguyen D. Revision and psychometric testing of the incivility in nursing education (INE) survey: introducing the INE-R. J Nurs Educ 2015;54(6):306-15. DOI: 10.3928/01484834-20150515-01 [DOI:10.3928/01484834-20150515-01]
97. De Gagne JC, Kang HS, Hyun MS. Psychometric properties of the Korean version of the incivility in nursing education-revised (INE-R) survey. Nurs Health Sci 2016;18(4):425-34. DOI: 10.1111/nhs.12285 [DOI:10.1111/nhs.12285]
99. Arab N, Sheykhshabani E, Beshlideh K. Antecedents of workplace incivility: investigating some personal and organizational variables. J Psychol 2013;17(3):294-309. Link
100. Touzet S, Cornut PL, Fassier JB, Le Pogam MA, Burillon C, Duclos A. Impact of a program to prevent incivility towards and assault of healthcare staff in an ophtalmological emergency unit: study protocol for the PREVURGO On/Off trial. BMC Health Serv Res 2014;14(1):221-8. DOI: 10.1186/1472-6963-14-221 [DOI:10.1186/1472-6963-14-221]
102. Russell MJ. Teaching civility to undergraduate nursing students using a virtue ethics-based curriculum. J Nurs Educ 2014;53(6):313-9. DOI: 10.3928/01484834-20140512-03 [DOI:10.3928/01484834-20140512-03]
104. Clark CM. Pursuing a culture of civility: an intervention study in one program of nursing. J Nurse Educ 2011;36(3):98-102. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3182161238 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3182161238]
106. Sun RC, Shek DT. Classroom misbehavior in the eyes of students: a qualitative study. Sci World J 2012;2012:398482. DOI: 10.1100/2012/398482 [DOI:10.1100/2012/398482]
108. Rad M, Moonaghi HK. Strategies for managing nursing students' incivility as experienced by nursing educators: a qualitative study. J Caring Sci 2016;5(1):23-32. DOI: 10.15171/jcs.2016.003 [DOI:10.15171/jcs.2016.003]
110. Abedini Z, Parvizi S. Student's perceptions of using scenario-based education to improve civility: a mixed method study. J Adv Med Educ Prof 2019;7(4):165-74. DOI: 10.30476/jamp.2019.74933
111. Abedini Z, Parvizy S. The effects of group discussion and self-learning on nursing students' civility. Iran J Nurs Midwifery Res 2019;24(4):268-73. DOI: 10.4103/ijnmr.
112. IJNMR_212_18
113. Kerber C, Jenkins S, Woith W, Kim M. Journal clubs: a strategy to teach civility to nursing students. J Nurs Educ 2012;51(5):277-82. DOI: 10.3928/01484834-20120323-02 [DOI:10.3928/01484834-20120323-02]
115. Tsuruwaka M, Asahara K. Narrative writing as a strategy for nursing ethics education in Japan. Int J Med Educ 2018;9:198-205. DOI: 10.5116/ijme.5b39.d5d2 [DOI:10.5116/ijme.5b39.d5d2]
117. Lee HL, Huang SH, Huang CM. Evaluating the effect of three teaching strategies on student nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics 2017;24(6):732-43. DOI: 10.1177/0969733015623095 [DOI:10.1177/0969733015623095]
119. Vermeesch A, Cox PH, Baca S, Simmons D. Strategies for strengthening ethics education in a DNP program.Nurs Educ Perspect 2018;39(5):309-11. DOI: 10.1097/01.NEP.00000000 [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000383]
121. 00000383
122. Clark CM, Springer PJ. Academic nurse leaders' role in fostering a culture of civility in nursing education. J Nurs Educ 2010;49(6):319-25. DOI: 10.3928/01484834-20100224-01 [DOI:10.3928/01484834-20100224-01]
124. Knepp KA. Understanding student and faculty incivility in higher education. J Effective Teach 2012;12(1):33-46. Link
125. Williams SC, Lauerer J. Implementing a nursing civility code: implications for education. J Nurs Educ 2013;52(3):165-70. DOI: 10.3928/01484834-20130218-01 [DOI:10.3928/01484834-20130218-01]
127. Palumbo R. Incivility in nursing education: an intervention. Nurse Educ Today 2018;66:143-8. DOI: 10.1016/j.nedt. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.024]
129. 024
130. Kim JS. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: Moderating effects of coping strategies. Nurse Educ Today 2018;65:187-91. DOI: 10.1016/j.nedt.2018.03.007 [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007]
132. Jenkins SH, Woith WM, Stenger DA, Kerber CS. Using an innovative journal club strategy to teach civility to nursing students: Lessons learned. J Nurs Educ Pract 2014;4(3):161-6. Link [DOI:10.5430/jnep.v4n3p161]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abdi Zarrin S, Asadi M, Jafari Z, Tavallaei Nezhad Z. Role of Spirituality and Five Personality Traits in the Prediction of Perceived Stress in Mothers of Mentally-Retarded Children. Health Spiritual Med Ethics. 2021; 8 (1) :35-43
URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-382-fa.html

عبدی زرین سهراب، اسدی مریم، جعفری زهرا، تولایی تژاد زهزا. نقش معنویت‌گرایی و پنج عامل شخصیت در پیش‌بینی استرس ادراک‌شده در مادران کودکان عقب‌مانده ذهنی. Health, Spirituality and Medical Ethics. 1400; 8 (1) :35-43

URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-382-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Health, Spirituality and Medical Ethics Health, Spirituality and Medical Ethics
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331