[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 28-34 برگشت به فهرست نسخه ها
به‌کارگیری دوره آموزشی آداب دانشجویی در مدیریت رفتار غیر مدنی دانشجویان پرستاری
زهرا عابدینی ، کبری آخوندزاده ، اشرف خرمی راد ، علی محمدی ولدانی
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
چکیده:   (194 مشاهده)
سابقه و هدف: رفتارهای غیر مدنی در دانشجویان پرستاری رو به افزایش است و می‌تواند به محیط حرفه‌ای پرستاری منتقل شود. به‌کارگیری استراتژی‌های مناسب برای مدیریت رفتار غیر مدنی، ضروری می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش آداب دانشجویی بر رفتار غیر مدنی دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر به روش نیمه‌تجربی در ارتباط با دانشجویان سال دوم و سوم پرستاری از بهمن تا اسفند سال 1397 انجام شد. دانشجویان در دو گروه آزمون و کنترل در مطالعه شرکت نمودند. مداخله آموزش آداب دانشجویی در طول چهار هفته انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه رفتار غیر مدنی در آموزش پرستاری استفاده گردید. تحلیل داده‌ها به کمک آزمون t مستقل و زوجی انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات وقوع رفتار غیر مدنی دانشجویان قبل از مداخله در گروه تجربی و کنترل به ترتیب برابر با 56/10±37/45 و 50/80±13/42 بود. این مقادیر پس از اجرای مداخله معادل 28/13±23/38 و 25/8±94/41 به دست آمد. اختلاف بین میانگین رفتار غیر مدنی گروه مداخله در مراحل قبل و بعد از آموزش، معنادار بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: آموزش آداب دانشجویی به روش آزاداندیشی در مدیریت رفتار غیر مدنی مؤثر است؛ از این رو به‌کارگیری این روش در مدیریت رفتار دانشجویان پرستاری پیشنهاد می‌گردد.
 
واژه‌های کلیدی: بحث، پرستاری، دانشجو، رفتار غیر مدنی، .
متن کامل [PDF 403 kb]   (96 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (8 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/1/29 | پذیرش: 1399/12/17 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Woodworth JA. Promotion of nursing student civility in nursing education: a concept analysis. Nurs Forum 2016;51(3):196-203. DOI: 10.1111/nuf.12138 [DOI:10.1111/nuf.12138]
2. Eka NGA, Chambers D. Incivility in nursing education: a systematic literature review. Nurse Educ Pract 2019;39:45-54. DOI: 10.1016/j.nepr.2019.06.00 [DOI:10.1016/j.nepr.2019.06.004]
3. Peters AB. The concept of incivility: a case study. Teach Learn Nurs 2015;10(4):156-60. DOI: 10.1016/j.teln.2015.06.002 [DOI:10.1016/j.teln.2015.06.002]
4. Clark CM, Olender L, Cardoni C, Kenski D. Fostering civility in nursing education and practice: Nurse leader perspectives. J Nurs Adm 2011;41(7-8):324-30. DOI: 10.1097/NNA.0b013e31822509c4 [DOI:10.1097/NNA.0b013e31822509c4]
5. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev 2019;66(2):154-6. DOI: 10.1111/inr.12525 [DOI:10.1111/inr.12525]
6. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Cheraghi MA, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2011;5(1):17-28. Link
7. The 20-year national vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the solar calendar year 1404. National Vision of Iran. Available at: URL: https://rc.majlis.ir/fa/law/
8. show/132295; 2003. Link
9. Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Shafiee Z, Safdari Dehcheshmeh F. Assessment of uncivil behaviors of teachers and students in nursing and midwifery faculties of Shahrekord. Dev Strateg Med Educ 2016;3(2):25-37. Link
10. Joibari L, Mohammadi Z, Sanagoo A. A glance at students and faculty members perceptions of incivil behavior in educational settings. Strid Dev Med Educ 2011;7(2):127-33. Link
11. Ibrahim SA, Qalawa SA. Factors affecting nursing students' incivility: as perceived by students and faculty staff. Nurse Educ Today 2016;36:118-23. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.08.014 [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.014]
12. Burke LA, Karl K, Peluchette J, Evans WR. Student incivility: a domain review. J Manag Educ 2014;38(2):160-91. DOI: 10.1177/1052562913488112 [DOI:10.1177/1052562913488112]
13. Clark CM. Faculty field guide for promoting student civility in the classroom. Nurse Educ 2009;34(5):194-7. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3181b2b589 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3181b2b589]
14. Elmblad R, Kodjebacheva G, Lebeck L. Workplace incivility affecting CRNAs: a study of prevalence, severity, and consequences with proposed interventions. AANA J 2014;82(6):437-45. Link
15. Regulations of forming free-thinking seats. Supreme Council for Cultural Revolution. Available at: URL: https://sccr.ir; 2014. Link
16. Rad M, Ildarabadi EH, Moharreri F, Moonaghi HK. A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysis. Global J Health Sci 2015;7(2):203-9. DOI: 10.5539/gjhs.v7n2p203 [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p203]
17. Abedinipoor A, Samadi F, Momeniyan S. Prevalence and factors associated with cheating among students of Qom University of Medical Sciences. J Med Educ Dev 2015;8(19):73-80. Link
18. Clark CM, Barbosa-Leiker C, Gill LM, Nguyen D. Revision and psychometric testing of the incivility in nursing education (INE) survey: introducing the INE-R. J Nurs Educ 2015;54(6):306-15. DOI: 10.3928/01484834-20150515-01 [DOI:10.3928/01484834-20150515-01]
19. De Gagne JC, Kang HS, Hyun MS. Psychometric properties of the Korean version of the incivility in nursing education-revised (INE-R) survey. Nurs Health Sci 2016;18(4):425-34. DOI: 10.1111/nhs.12285 [DOI:10.1111/nhs.12285]
20. Arab N, Sheykhshabani E, Beshlideh K. Antecedents of workplace incivility: investigating some personal and organizational variables. J Psychol 2013;17(3):294-309. Link
21. Touzet S, Cornut PL, Fassier JB, Le Pogam MA, Burillon C, Duclos A. Impact of a program to prevent incivility towards and assault of healthcare staff in an ophtalmological emergency unit: study protocol for the PREVURGO On/Off trial. BMC Health Serv Res 2014;14(1):221-8. DOI: 10.1186/1472-6963-14-221 [DOI:10.1186/1472-6963-14-221]
22. Russell MJ. Teaching civility to undergraduate nursing students using a virtue ethics-based curriculum. J Nurs Educ 2014;53(6):313-9. DOI: 10.3928/01484834-20140512-03 [DOI:10.3928/01484834-20140512-03]
23. Clark CM. Pursuing a culture of civility: an intervention study in one program of nursing. J Nurse Educ 2011;36(3):98-102. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3182161238 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3182161238]
24. Sun RC, Shek DT. Classroom misbehavior in the eyes of students: a qualitative study. Sci World J 2012;2012:398482. DOI: 10.1100/2012/398482 [DOI:10.1100/2012/398482]
25. Rad M, Moonaghi HK. Strategies for managing nursing students' incivility as experienced by nursing educators: a qualitative study. J Caring Sci 2016;5(1):23-32. DOI: 10.15171/jcs.2016.003 [DOI:10.15171/jcs.2016.003]
26. Abedini Z, Parvizi S. Student's perceptions of using scenario-based education to improve civility: a mixed method study. J Adv Med Educ Prof 2019;7(4):165-74. DOI: 10.30476/jamp.2019.74933
27. Abedini Z, Parvizy S. The effects of group discussion and self-learning on nursing students' civility. Iran J Nurs Midwifery Res 2019;24(4):268-73. DOI: 10.4103/ijnmr.
28. IJNMR_212_18
29. Kerber C, Jenkins S, Woith W, Kim M. Journal clubs: a strategy to teach civility to nursing students. J Nurs Educ 2012;51(5):277-82. DOI: 10.3928/01484834-20120323-02 [DOI:10.3928/01484834-20120323-02]
30. Tsuruwaka M, Asahara K. Narrative writing as a strategy for nursing ethics education in Japan. Int J Med Educ 2018;9:198-205. DOI: 10.5116/ijme.5b39.d5d2 [DOI:10.5116/ijme.5b39.d5d2]
31. Lee HL, Huang SH, Huang CM. Evaluating the effect of three teaching strategies on student nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics 2017;24(6):732-43. DOI: 10.1177/0969733015623095 [DOI:10.1177/0969733015623095]
32. Vermeesch A, Cox PH, Baca S, Simmons D. Strategies for strengthening ethics education in a DNP program.Nurs Educ Perspect 2018;39(5):309-11. DOI: 10.1097/01.NEP.00000000 [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000383]
33. 00000383
34. Clark CM, Springer PJ. Academic nurse leaders' role in fostering a culture of civility in nursing education. J Nurs Educ 2010;49(6):319-25. DOI: 10.3928/01484834-20100224-01 [DOI:10.3928/01484834-20100224-01]
35. Knepp KA. Understanding student and faculty incivility in higher education. J Effective Teach 2012;12(1):33-46. Link
36. Williams SC, Lauerer J. Implementing a nursing civility code: implications for education. J Nurs Educ 2013;52(3):165-70. DOI: 10.3928/01484834-20130218-01 [DOI:10.3928/01484834-20130218-01]
37. Palumbo R. Incivility in nursing education: an intervention. Nurse Educ Today 2018;66:143-8. DOI: 10.1016/j.nedt. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.024]
38. 024
39. Kim JS. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: Moderating effects of coping strategies. Nurse Educ Today 2018;65:187-91. DOI: 10.1016/j.nedt.2018.03.007 [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007]
40. Jenkins SH, Woith WM, Stenger DA, Kerber CS. Using an innovative journal club strategy to teach civility to nursing students: Lessons learned. J Nurs Educ Pract 2014;4(3):161-6. Link [DOI:10.5430/jnep.v4n3p161]
41. Get persistent links for your reference list or bibliography.
42. Copy and paste the list, we'll match with our metadata and return the links.
43. Members may also deposit reference lists here too.
44. Woodworth JA. Promotion of nursing student civility in nursing education: a concept analysis. Nurs Forum 2016;51(3):196-203. DOI: 10.1111/nuf.12138 [DOI:10.1111/nuf.12138]
45. Eka NGA, Chambers D. Incivility in nursing education: a systematic literature review. Nurse Educ Pract 2019;39:45-54. DOI: 10.1016/j.nepr.2019.06.00 [DOI:10.1016/j.nepr.2019.06.004]
46. Peters AB. The concept of incivility: a case study. Teach Learn Nurs 2015;10(4):156-60. DOI: 10.1016/j.teln.2015.06.002 [DOI:10.1016/j.teln.2015.06.002]
47. Clark CM, Olender L, Cardoni C, Kenski D. Fostering civility in nursing education and practice: Nurse leader perspectives. J Nurs Adm 2011;41(7-8):324-30. DOI: 10.1097/NNA.0b013e31822509c4 [DOI:10.1097/NNA.0b013e31822509c4]
48. Stievano A, Tschudin V. The ICN code of ethics for nurses: a time for revision. Int Nurs Rev 2019;66(2):154-6. DOI: 10.1111/inr.12525 [DOI:10.1111/inr.12525]
49. Sanjari M, Zahedi F, Aalaa M, Peimani M, Parsapoor A, Cheraghi MA, et al. Code of ethics for Iranian nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2011;5(1):17-28. Link
50. The 20-year national vision of the Islamic Republic of Iran for the dawn of the solar calendar year 1404. National Vision of Iran. Available at: URL: https://rc.majlis.ir/fa/law/
51. show/132295; 2003. Link
52. Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Shafiee Z, Safdari Dehcheshmeh F. Assessment of uncivil behaviors of teachers and students in nursing and midwifery faculties of Shahrekord. Dev Strateg Med Educ 2016;3(2):25-37. Link
53. Joibari L, Mohammadi Z, Sanagoo A. A glance at students and faculty members perceptions of incivil behavior in educational settings. Strid Dev Med Educ 2011;7(2):127-33. Link
54. Ibrahim SA, Qalawa SA. Factors affecting nursing students' incivility: as perceived by students and faculty staff. Nurse Educ Today 2016;36:118-23. DOI: 10.1016/j.nedt.2015.08.014 [DOI:10.1016/j.nedt.2015.08.014]
55. Burke LA, Karl K, Peluchette J, Evans WR. Student incivility: a domain review. J Manag Educ 2014;38(2):160-91. DOI: 10.1177/1052562913488112 [DOI:10.1177/1052562913488112]
56. Clark CM. Faculty field guide for promoting student civility in the classroom. Nurse Educ 2009;34(5):194-7. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3181b2b589 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3181b2b589]
57. Elmblad R, Kodjebacheva G, Lebeck L. Workplace incivility affecting CRNAs: a study of prevalence, severity, and consequences with proposed interventions. AANA J 2014;82(6):437-45. Link
58. Regulations of forming free-thinking seats. Supreme Council for Cultural Revolution. Available at: URL: https://sccr.ir; 2014. Link
59. Rad M, Ildarabadi EH, Moharreri F, Moonaghi HK. A study of incivility in the Iranian nursing training system based on educators and students' experiences: a quantitative content analysis. Global J Health Sci 2015;7(2):203-9. DOI: 10.5539/gjhs.v7n2p203 [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p203]
60. Abedinipoor A, Samadi F, Momeniyan S. Prevalence and factors associated with cheating among students of Qom University of Medical Sciences. J Med Educ Dev 2015;8(19):73-80. Link
61. Clark CM, Barbosa-Leiker C, Gill LM, Nguyen D. Revision and psychometric testing of the incivility in nursing education (INE) survey: introducing the INE-R. J Nurs Educ 2015;54(6):306-15. DOI: 10.3928/01484834-20150515-01 [DOI:10.3928/01484834-20150515-01]
62. De Gagne JC, Kang HS, Hyun MS. Psychometric properties of the Korean version of the incivility in nursing education-revised (INE-R) survey. Nurs Health Sci 2016;18(4):425-34. DOI: 10.1111/nhs.12285 [DOI:10.1111/nhs.12285]
63. Arab N, Sheykhshabani E, Beshlideh K. Antecedents of workplace incivility: investigating some personal and organizational variables. J Psychol 2013;17(3):294-309. Link
64. Touzet S, Cornut PL, Fassier JB, Le Pogam MA, Burillon C, Duclos A. Impact of a program to prevent incivility towards and assault of healthcare staff in an ophtalmological emergency unit: study protocol for the PREVURGO On/Off trial. BMC Health Serv Res 2014;14(1):221-8. DOI: 10.1186/1472-6963-14-221 [DOI:10.1186/1472-6963-14-221]
65. Russell MJ. Teaching civility to undergraduate nursing students using a virtue ethics-based curriculum. J Nurs Educ 2014;53(6):313-9. DOI: 10.3928/01484834-20140512-03 [DOI:10.3928/01484834-20140512-03]
66. Clark CM. Pursuing a culture of civility: an intervention study in one program of nursing. J Nurse Educ 2011;36(3):98-102. DOI: 10.1097/NNE.0b013e3182161238 [DOI:10.1097/NNE.0b013e3182161238]
67. Sun RC, Shek DT. Classroom misbehavior in the eyes of students: a qualitative study. Sci World J 2012;2012:398482. DOI: 10.1100/2012/398482 [DOI:10.1100/2012/398482]
68. Rad M, Moonaghi HK. Strategies for managing nursing students' incivility as experienced by nursing educators: a qualitative study. J Caring Sci 2016;5(1):23-32. DOI: 10.15171/jcs.2016.003 [DOI:10.15171/jcs.2016.003]
69. Abedini Z, Parvizi S. Student's perceptions of using scenario-based education to improve civility: a mixed method study. J Adv Med Educ Prof 2019;7(4):165-74. DOI: 10.30476/jamp.2019.74933
70. Abedini Z, Parvizy S. The effects of group discussion and self-learning on nursing students' civility. Iran J Nurs Midwifery Res 2019;24(4):268-73. DOI: 10.4103/ijnmr.
71. IJNMR_212_18
72. Kerber C, Jenkins S, Woith W, Kim M. Journal clubs: a strategy to teach civility to nursing students. J Nurs Educ 2012;51(5):277-82. DOI: 10.3928/01484834-20120323-02 [DOI:10.3928/01484834-20120323-02]
73. Tsuruwaka M, Asahara K. Narrative writing as a strategy for nursing ethics education in Japan. Int J Med Educ 2018;9:198-205. DOI: 10.5116/ijme.5b39.d5d2 [DOI:10.5116/ijme.5b39.d5d2]
74. Lee HL, Huang SH, Huang CM. Evaluating the effect of three teaching strategies on student nurses' moral sensitivity. Nurs Ethics 2017;24(6):732-43. DOI: 10.1177/0969733015623095 [DOI:10.1177/0969733015623095]
75. Vermeesch A, Cox PH, Baca S, Simmons D. Strategies for strengthening ethics education in a DNP program.Nurs Educ Perspect 2018;39(5):309-11. DOI: 10.1097/01.NEP.00000000 [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000383]
76. 00000383
77. Clark CM, Springer PJ. Academic nurse leaders' role in fostering a culture of civility in nursing education. J Nurs Educ 2010;49(6):319-25. DOI: 10.3928/01484834-20100224-01 [DOI:10.3928/01484834-20100224-01]
78. Knepp KA. Understanding student and faculty incivility in higher education. J Effective Teach 2012;12(1):33-46. Link
79. Williams SC, Lauerer J. Implementing a nursing civility code: implications for education. J Nurs Educ 2013;52(3):165-70. DOI: 10.3928/01484834-20130218-01 [DOI:10.3928/01484834-20130218-01]
80. Palumbo R. Incivility in nursing education: an intervention. Nurse Educ Today 2018;66:143-8. DOI: 10.1016/j.nedt. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.024]
81. 024
82. Kim JS. Relationship between incivility experiences and nursing professional values among nursing students: Moderating effects of coping strategies. Nurse Educ Today 2018;65:187-91. DOI: 10.1016/j.nedt.2018.03.007 [DOI:10.1016/j.nedt.2018.03.007]
83. Jenkins SH, Woith WM, Stenger DA, Kerber CS. Using an innovative journal club strategy to teach civility to nursing students: Lessons learned. J Nurs Educ Pract 2014;4(3):161-6. Link [DOI:10.5430/jnep.v4n3p161]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abedini Z, Akhoundzade K, khorramirad A, Mohammadi valdani A. Implementation of the Training Course of Student’s Manners in Management of Nursing Students’ Incivility. Health Spiritual Med Ethics. 2021; 8 (1) :28-34
URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-376-fa.html

عابدینی زهرا، آخوندزاده کبری، خرمی راد اشرف، محمدی ولدانی علی. به‌کارگیری دوره آموزشی آداب دانشجویی در مدیریت رفتار غیر مدنی دانشجویان پرستاری. Health, Spirituality and Medical Ethics. 1400; 8 (1) :28-34

URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-376-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Health, Spirituality and Medical Ethics Health, Spirituality and Medical Ethics
Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331