[صفحه اصلی ]   [Archive]  
:: دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 1-10 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش‌بینی رابطۀ اضطراب امتحان و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان
ابوالقاسم یعقوبی ، اکبر عروتی موفق ، کامبیز کریمی ، آفاق کریمی
3 گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده:   (743 مشاهده)
سابقه و هدف: اضطراب امتحان یکی از شایع‌ترین اضطراب‌ها در محیط آموزشی است که می‌تواند با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان در ارتباط باشد. با درنظرداشتن نوع جهت‌گیری مذهبی افراد، این ارتباط ممکن است سمت‌وسویی متفاوت پیدا کند لذا هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی رابطۀ اضطراب امتحان و بهزیستی روان‌شناختی با تأکید بر نقش میانجی جهت‌گیری مذهبی بود.
روش کار: پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر اساس مدل معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در نیمسال اول تحصیلی سال 2019 بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 343 دانشجو به‌صورت تصادفی انتخاب شد. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر، مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف و باورهای مذهبی آلپورت، جمع‌آوری و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تأییدی و آزمون سوبل آنالیز شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که رابطه علی بین متغیرهای اضطراب امتحان، بهزیستی روان‌شناختی و جهت‌گیری مذهبی دارای برازش مناسب می‌باشد؛ به‌طوری‌که جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی به ترتیب با بهزیستی روان‌شناختی رابطه مثبت و منفی دارند و هر دو بعد جهت‌گیری مذهبی نقش واسطه‌ای را بین اضطراب امتحان و بهزیستی روان‌شناختی ایفا می‌کنند.
نتیجه‌گیری: باتوجه‌به تأثیرات منفی اضطراب امتحان بر روی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان علوم پزشکی می‌توان گفت جهت‌گیری مذهبی در تعدیل این ارتباط نقش کلیدی دارد.
 
واژه‌های کلیدی: اضطراب امتحان، بهزیستی روان‌شناختی، جهت‌گیری مذهبی، دانشجویان
متن کامل [PDF 527 kb]   (333 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (285 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/29 | پذیرش: 1399/11/6 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Tian L, Chen H, Huebner ES. The longitudinal relationships between basic psychological needs satisfaction at school and school-related subjective well-being in adolescents. Soc Indicat Res 2014;119(1):353-72. DOI: 10.1007/s11205-013-0495-4 [DOI:10.1007/s11205-013-0495-4]
2. Byrnes JP, Miller DC. The relative importance of predictors of math and science achievement: an opportunity-propensity analysis. Contemp Educ Psychol 2007;32(4):599-629. DOI: 10.1016/j.cedpsych.2006.09.002 [DOI:10.1016/j.cedpsych.2006.09.002]
3. Adlaf EM, Gliksman L, Demers A, Newton-Taylor B. The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: findings from the 1998 Canadian Campus Survey. J Am Coll Health 2001;50(2):67-72. DOI: 10.1080/07448480109596009 [DOI:10.1080/07448480109596009]
4. Shiels C, Gabbay M, Exley D. Psychological distress in students registered at a university-based general practice. Prim Care Community Psychiatry 2008;13(1):9-18. Link
5. Bayram N, Bilgel N. The prevalence and socio-demographic correlations of depression, anxiety and stress among a group of university students. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;43(8):667-72. DOI: 10.1007/s00127-008-0345-x [DOI:10.1007/s00127-008-0345-x]
6. Myers DG, Diener E. Who is happy? Psychol Sci 1995;6(1):10-9. DOI: 10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x [DOI:10.1111/j.1467-9280.1995.tb00298.x]
7. Hamdan-Mansour AM, Marmash LR. Psychological well-being and general health of Jordanian university students. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv 2007;45(10):31-9. DOI: 10.3928/02793695-20071001-10 [DOI:10.3928/02793695-20071001-10]
8. Tavakolizadeh J, Yadollahi H, Poorshafei H. The role of Self regulated learning strategies in psychological well being condition of students. Proc Soc Behav Sci 2012;69:807-15. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.12.002 [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.12.002]
9. Heydari S, Nejad Gorji GM, Liani, F. The role of psychological well-being and emotional intelligence in predicting of student's test anxiety. International Conference on Behavioral Sciences and Social Studies, Vira Capital Idea Managers Institute, Tehran, Iran; 2014. Link
10. Driscoll R, Evans G, Ramsey G, Wheeler S. High test anxiety among nursing students. Knoxville, Tennessee: University of Tennessee; 2009. Link
11. Szafranski DD, Barrera TL, Norton PJ. Test anxiety inventory: 30 years later. Anxiety Stress Coping 2012; [DOI:10.1080/10615806.2012.663490]
12. 25(6):667-77. DOI: 10.1080/10615806.2012.663490 [DOI:10.1080/10615806.2012.663490]
13. Shamsuddin K, Fadzil F, Ismail WS, Shah SA, Omar K, Muhammad NA, et al. Correlates of depression, anxiety and stress among Malaysian university students. Asian J Psychiatry 2013;6(4):318-23. DOI: 10.1016/j.ajp.2013.01.014 [DOI:10.1016/j.ajp.2013.01.014]
14. Dawood E, Al Ghadeer H, Mitsu R, Almutary N, Alenezi B. Relationship between test anxiety and academic achievement among undergraduate nursing students. J Educ Pract 2016;7(2):57-65. Link
15. Steinmayr R, Crede J, McElvany N, Wirthwein L. Subjective well-being, test anxiety, academic achievement: testing for reciprocal effects. Front Psychol 2016;6:1994. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01994 [DOI:10.3389/fpsyg.2015.01994]
16. Hoferichter F, Raufelder D. Competition in class hinders scholastic well-being effects on test anxiety in secondary school students. Stress and anxiety: coping and resilience. Berlin, Germany: Logos Verlag Berlin; 2017. P. 105. Link
17. Lawton E, Brymer E, Clough P, Denovan A. The relationship between the physical activity environment, nature relatedness, anxiety, and the psychological well-being benefits of regular exercisers. Front Psychol 2017;8:1058. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01058 [DOI:10.3389/fpsyg.2017.01058]
18. Bewick B, Koutsopoulou G, Miles J, Slaa E, Barkham M. Changes in undergraduate students' psychological well‐being as they progress through university. Stud Higher Educ 2010;35(6):633-45. DOI: 10.1080/03075070903216643 [DOI:10.1080/03075070903216643]
19. Kézdy A, Martos T, Boland V, Horváth-Szabó K. Religious doubts and mental health in adolescence and young adulthood: the association with religious attitudes. J Adolesc 2011;34(1):39-47. DOI: 10.1016/j.adolescence.2010.03.003 [DOI:10.1016/j.adolescence.2010.03.003]
20. Aten JD, Worthington EL Jr. Next steps for clinicians in religious and spiritual therapy: an endpiece. J Clin Psychol 2009;65(2):224-9. DOI: 10.1002/jclp.20562 [DOI:10.1002/jclp.20562]
21. Allport GW, Ross JM. Personal religious orientation and prejudice. J Pers Soc Psychol 1967;5(4):432-43. DOI: 10.1037/0022-3514.5.4.432 [DOI:10.1037/0022-3514.5.4.432]
22. Baker M, Gorsuch R. Trait anxiety and intrinsic-extrinsic religiousness. J Sci Stud Relig 1982;21(2):119-22. DOI: 10.2307/1385497 [DOI:10.2307/1385497]
23. McMahon BT, Biggs H. Examining spirituality and intrinsic religious orientation as a means of coping with exam anxiety. Vulnerable Groups Inclusion 2012;3(1): [DOI:10.3402/vgi.v3i0.14918]
24. DOI: 10.3402/vgi.v3i0.14918 [DOI:10.3402/vgi.v3i0.14918]
25. Watson PJ, Ghorbani N, Davison HK, Bing MN, Hood RW Jr, Ghramaleki AF. Negatively reinforcing personal extrinsic motivations: Religious orientation, inner awareness, and mental health in Iran and the United States. Int J Psychol Relig 2002;12(4):255-76. DOI: 10.1207/S15327582IJPR1204_04 [DOI:10.1207/S15327582IJPR1204_04]
26. Ardelt M, Koenig CS. The importance of religious orientation and purpose in life for dying well: Evidence from three case studies. J Relig Spiritual Aging 2007;19(4):61-79. DOI: 10.1300/J496v19n04_05 [DOI:10.1300/J496v19n04_05]
27. Williams A. Spiritual therapeutic landscapes and healing:
28. a case study of St. Anne de Beaupre, Quebec, Canada. Soc
29. Sci Med 2010;70(10):1633-40. DOI: 10.1016/j.socscimed.
30. 012
31. Singh P, Bano S. Effect of intrinsic-extrinsic religiosity on the psychological well-being of adolescents. J Psychosoc Res 2017;12(1):137-45. Link
32. Harrington D. Confirmatory factor analysis. 1st ed. New York: Oxford University Press; 2009. Link
33. Ryff CD, Keyes CL. The structure of psychological well-being revisited. J Pers Soc Psychol 1995;69(4):719-27. DOI: 10.1037//0022-3514.69.4.719 [DOI:10.1037//0022-3514.69.4.719]
34. Sefidi FA, Farzad V. Validated measure of Ryff psychological well-being among students of Qazvin University of Medical Sciences (2009). J Qazvin Univ Med Sci 2012;16(1):65-71. Link
35. Ryff CD, Singer BH. Know thyself and become what you are: a eudaimonic approach to psychological well-being. J Happin Stud 2008;9(1):13-39. DOI: 10.1007/s10902-006-9019-0 [DOI:10.1007/s10902-006-9019-0]
36. Bayani AA, Koochekya A, Bayani A. Reliability and validity of Ryff's psychological well-being scales. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2008;14(2):146-51. Link
37. Spierlberger CD. Test anxiety inventory: preliminary professional manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; 1980. Link
38. Register AC, Beckham JC, May JG, Gustafson DJ. Stress inoculation bibliotherapy in the treatment of test anxiety.
39. J Counsel Psychol 1991;38(2):115. DOI: 10.1037/0022-0167.38.2.115 [DOI:10.1037/0022-0167.38.2.115]
40. Trimble DE. The religious orientation scale: review and meta-analysis of social desirability effects. Educ Psychol Measur 1997;57(6):970-86. DOI: 10.1177/0013164497057006007 [DOI:10.1177/0013164497057006007]
41. Byrne BM. Structural equation modeling: perspectives on the present and the future. Int J Testing 2001;1(3-4):327-34. DOI: 10.1080/15305058.2001.9669479 [DOI:10.1080/15305058.2001.9669479]
42. Chatterjee S, Simonoff JS. Handbook of regression analysis. New Jersey: Wiley Online Library; 2013. Link [DOI:10.1002/9781118532843]
43. Bani Jamal SS, Ahadi H. Developmental psychology (Basic concepts in child development). 3rd ed. Tehran: Bakhshayesh; 2014. Link
44. Mehrabi TS, Sohrabi F. A comparative survey of relationship religious orientation (intrinsic/extrinsic) among girl and boy in University students. J Psychol Stud 2011;7(2):155-72. Link
45. Mohammadi MJ, Mohebi S, Dehghani F, Ghasemzadeh MJ. Correlation between academic self-efficacy and learning anxiety in medical students studying at Qom Branch of Islamic Azad University, 2017, (Iran). Qom Univ Med Sci J 2019;12(12):89-98. DOI: 10.29252/qums.12.12.89 [DOI:10.29252/qums.12.12.89]
46. Franklin AS. Religiousness, religious coping methods, and cognitive test anxiety among African-American college students. Mental Health Relig Culture 2016;19(9):1000-12. DOI: 10.1080/13674676.2017.1306501 [DOI:10.1080/13674676.2017.1306501]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Yaghoobi A, Orvati movafagh A, Karimi K, Karimi A. Prediction of the Correlation between Test Anxiety and Psychological Well-Being Considering the Mediating Role of Religious Orientation in University Students. Health Spiritual Med Ethics. 2021; 8 (1) :1-10
URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-344-fa.html

یعقوبی ابوالقاسم، عروتی موفق اکبر، کریمی کامبیز، کریمی آفاق. پیش‌بینی رابطۀ اضطراب امتحان و بهزیستی روان‌شناختی با توجه به نقش میانجی جهت‌گیری مذهبی در دانشجویان. Health, Spirituality and Medical Ethics. 1400; 8 (1) :1-10

URL: http://jhsme.muq.ac.ir/article-1-344-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
Health, Spirituality and Medical Ethics Health, Spirituality and Medical Ethics
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4331